Nokia 472142A FXCA Flexi RF Module 850 MHz Triple 70W

The 472142A - Nokia FXCA . This unit is also known as Nokia FLEXIHOPPER - Module FXCA Flexi RF 850 MHz Triple 70W

  • Brand:Nokia
Send inquiry? Email to us:
jack@skywardtel.com

The 472142A - Nokia FXCA . This unit is also known as Nokia FLEXIHOPPER - Module FXCA Flexi RF 850 MHz Triple 70W