CR5M0L2XXB20 Huawei Quidway NetEngine80E 2-Port 10GBase LAN/WAN-XFP Flexible Card B(P40-B)

Huawei CRFU 800 CRFUd 02318737 CDMA 800M Huawei BTS3900

DCDU-12B Huawei Direct Current Distribution Unit

DPUd WP13DPUd 03051814 for Huawei BSC6900

E4GFA Huawei MA5600 SCUK Control Board

Huawei H561SCUB1 030FQC SCUB Telecom Boards

H612IPMD Huawei UA5000 IPMD IP service processing board