MA5616 Huawei H82BZ1MABA03 service subrack

CN21ETIA1 Huawei PFIA switch network Refrigeration Equipment

CN21MSPB0 Huawei 03052602 CGA MultiMedia Service Process Unit for T8280

CN21SMU1 Huawei Disassemble Board SMMD

CN21SWUA1 Huawei T8280 Main Control Board