KRC 161 241/1 Ericsson RRUS 11 B12 RRU Remote Radio Head 48V LTE 700MHz 80W Type 3R Enclosure

KRC 161 241/2 Ericsson RRUS 11 B12 Remote Radio Unit LTE 700MHz 80W

KRC 161 254/2 Ericsson RRUS 11 B4 Remote Radio Unit 2100 MHz 80W

KRC 161 262/2 Ericsson RRUS 12 B8 REMOTE RADIO UNIT 900m

KRC 161 276/1 Ericsson RRUS 11 B2 Remote Radio Unit 1900 for RBS6601

KRC 161 282/2 Ericsson RRUS 12 B3 REMOTE RADIO UNIT 1800MHz

KRC 161 285/2 Ericsson RRUS 11 B5 Remote Radio Unit 850MHz 80w

KRC 161 299/2 Ericsson RRUS 12 B2 Remote Radio Unit 1900 MHz